Pictures taken by Chiara Agosti and Daniele Pernigo.